Obchodní podmínky Pronajímatele

(dále jen „OPP“)

 1. Definice
 2. Pro účely této smlouvy je:

Pronajímatel: Anežka Vojčíková, IČO: 05046955, sídlo: Mikulov, Bezručova 1575/49a, PSČ: 692 01, tel: +420 723 074 405, e-mail: ammotorental@gmail.com, internetové stránky: www.ammoto.eu, která v rámci své podnikatelské činnosti pronajímá za úplatu motorová vozidla – motocykly.

Nájemce: osoba uzavírající s Pronajímatele smlouvu o nájmu motorového vozidla.

Vozidlo: jednostopé motorové vozidlo – motocykl, který je předmětem smlouvy o nájmu motorového vozidla, uzavírané mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

Smlouva: smlouva o nájmu motorového Vozidla, uzavřená mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

 1. OPP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy a spolu s každou Smlouvou tvoří úplné ujednání smluvních stran o právech, povinnostech a podmínkách pronájmu Vozidla. OPP jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách Pronajímatele.

 

 1. Předsmluvní informace
 2. Pronajímatel poskytuje tímto Nájemci, který je spotřebitelem, v souladu s ust. §§ 1811 a 1820 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“), v dostatečném předstihu před podpisem Smlouvy tyto informace (dále jen „Předsmluvní informace“):
 3. a) údaje o Pronajímateli:

– Pronajímatel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského zákona; identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v článku I. OPP;

 1. b) informace o Smlouvě, charakteristika poskytované služby:

– předmětem Smlouvy a poskytovanou službou je krátkodobý pronájem Vozidla pro jeho běžné použití Nájemcem;

– Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména OZ. Pro uzavření Smlouvy i pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk;

 1. c) cena za poskytované služby a další náklady spojené s poskytovanou službou:

– Nájemce je povinen za pronájem Vozidla zaplatit nájemné dle ceníku Pronajímatele

. Nájemné je vždy součástí ujednání smluvních stran ve Smlouvě;

– dalšími náklady, které hradí v souvislosti s poskytovanou službou Nájemce, jsou provozní kapaliny Vozidla, zejména pohonné hmoty. V případě porušení Povinností Nájemce, je pak tento povinen zaplatit také škody způsobené Nájemcem či vzniklé v důsledku porušení povinnosti Nájemce, a to jak škody na Vozidle, tak rovněž škody na jiných věcech či na zdraví osob, včetně ušlého zisku Pronajímatele;

 1. d) doba trvání a ukončení Smlouvy:

– Smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou, která je uvedena ve Smlouvě;

– podmínky předčasného ukončení Smlouvy jsou uvedeny v těchto OPP;

 1. e) právo Nájemce na odstoupení od Smlouvy:

– Smlouva se uzavírá v prostorách obvyklých pro podnikání Pronajímatele nebo na výslovnou žádost Nájemce mimo tyto obvyklé prostory;

– je-li se spotřebitelem uzavřena smlouva mimo prostory obvyklé k podnikání podnikatele, má spotřebitel právo dle ust. §1829 a násl. OZ na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a podnikatel je oprávněn započít s plněním dle smlouvy po uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy. S ohledem na charakter a povahu Smlouvy, kdy má být plněno neprodleně po podpisu Smlouvy, žádá tímto výslovně Nájemce Pronajímatele ve smyslu ust. § 1823 OZ o započetí s plněním dle Smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení a s tímto plněním souhlasí; dle ust. § 1837 písm. a) OZ tak Nájemce nemůže od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy dle ust. § 1829 a násl. OZ;

 1. f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění ze Smlouvy:

– v případě závady na Vozidle, nezaviněné Nájemcem, znemožňující Vozidlo použít obvyklým způsobem, má Nájemce nárok na poměrnou slevu z ujednaného nájemného;

 1. g) dozor, mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

– dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění (dále jen „ZOS“), vykonává Česká obchodní inspekce, na kterou se Nájemce může obrátit se svou stížností. Pravomoc k řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy je dána obecným soudům.

– Nájemce může svým návrhem podaným k České obchodní inspekci zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle ZOS. Podmínky mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/.

 1. Nájemce prohlašuje, že mu Pronajímatel poskytl náležité a dostatečné vysvětlení k Předsmluvním informacím a že veškerým poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměl a prohlašuje, že si je vědom veškerých svých povinností ze Smlouvy a nemá k nim žádných výhrad.

  

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů Nájemce

 1. Nájemce podpisem Smlouvy a OPP uděluje ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ZOOÚ“), výslovný souhlas se zpracováním, zejména shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním, veškerých svých osobních údajů, které poskytl Pronajímateli. Před udělením tohoto souhlasu byl Nájemce poučen o tom, že předmětem zpracování budou veškeré osobní údaje předané Pronajímateli v souvislosti se Smlouvou, zejména pak jméno a příjmení, případně titul Nájemce, datum narození nebo rodné číslo Nájemce, adresa bydliště Nájemce, čísla jeho osobních dokladů (občanský a řidičský průkaz) a kontaktní údaje Nájemce (telefonní kontakt/y a emailová adresa).
 2. Účelem zpracování všech Nájemcem poskytnutých osobních údajů je poskytování plnění ze Smlouvy a případně též vymáhání nároků ze Smlouvy pocházejících či ze Smlouvou souvisejících. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje Nájemce na dobu 24 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, a to na základě svobodného, vědomého a dobrovolného projevu vůle.
 3. Správcem údajů poskytnutých ze strany Nájemce je Pronajímatel, který může jejich zpracováním pověřit v souladu s ust. § 6 ZOOÚ další zpracovatele, s čímž Nájemce souhlasí. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu ust. § 14 ZOOÚ na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu ust. § 14 ZOOÚ, budou osobní údaje Nájemce zpracovávat manuálně, v automatizovaně vedené databázi, v rozsahu a k účelu vymezenému výše. Osobní údaje Nájemce mohou být zpřístupněny či sdělovány smluvním partnerům Pronajímatele, zpracovatelům správce a jiným osobám ve smyslu ust. § 14 ZOOÚ ve smluvním vztahu se správcem údajů nebo jeho zpracovatelem.
 4. Pronajímatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly Nájemcem poskytnuty. Zaměstnanci Pronajímatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Pronajímatelem, a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.
 5. Nájemce prohlašuje, že byl ze strany Pronajímatele informován o možnosti předání jím poskytnutých osobních údajů jinému správci, a to v souladu a za podmínek § 5 odst. 6 ZOOÚ, za účelem nabízení obchodu a služeb, a s tímto výslovně souhlasí. Nájemce dále souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Pronajímatele a se zasíláním obchodních sdělení Pronajímatele na e-mailovou adresu Nájemce; tento svůj souhlas může Nájemce kdykoliv odvolat.
 6. Nájemce prohlašuje, že byl řádně poučen o svých právech vyplývajících pro něj ze ZOOÚ, zejména o právu na informaci o zpracování jeho osobních údajů a o právu na opravu osobních údajů, včetně práva na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu.

 

 1. Předmět Smlouvy

Smlouvou se zavazuje Pronajímatel přenechat Nájemci k dočasnému užívání Vozidlo, specifikované ve Smlouvě, za podmínek ujednaných ve Smlouvě a v OPP a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli za užívání Vozidla úplatu (dále jen „Nájemné“) sjednanou ve Smlouvě.

 

 1. Doba trvání Smlouvy – nájmu
 2. Smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou, ujednanou ve Smlouvě. Smlouva a nájemní vztah zaniká vždy vrácením Vozidla Pronajímateli a podpisem předávacího protokolu.
 3. Ukončí-li Nájemce Smlouvu (nájem) předčasně, tj. před uplynutím sjednané doby trvání nájmu, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli Nájemné za celou Smlouvou dohodnutou dobu trvání nájmu.
 4. Užívá-li Nájemce Vozidlo v rozporu se Smlouvou a/nebo OPP, nebo způsobem, kterým na Vozidle vzniká či může vzniknout škoda, je Nájemce oprávněn od Smlouvy odstoupit a Vozidlo Nájemci odebrat; uvedená skutečnost nemá vliv na povinnost nájemce zaplatit Nájemné za celou Smlouvou dohodnutou dobu trvání nájmu.
 5. Zánik Smlouvy nemá vliv na již vzniklé nároky ze Smlouvy, zejména na nárok na zaplacení Nájemného a škody způsobené na Vozidle či Vozidlem.
 6. Prodloužení doby nájmu sjednané ve Smlouvě lze sjednat ústně na základě telefonické dohody Pronajímatele a Nájemce, přičemž takováto dohoda o prodloužení doby nájmu nabude účinnosti okamžikem zaplacení Nájemného za prodlouženou dobu trvání Smlouvy.

 

 1. Nájemné, kauce
 2. Výše Nájemného a kauce jsou vždy sjednány ve Smlouvě a jsou splatné spolu s podpisem Smlouvy. Nájemné se řídí vždy platným ceníkem Pronajímatele v době uzavření Smlouvy; ceník je umístěn v na internetových stránkách Pronajímatele. (www.ammoto.eu)
 3. Nájemné zahrnuje:
 • Vozidlo v řádném technickém stavu a na vhodných pneumatikách;
 • povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění platné na území států dle zelené karty (Mezinárodní automobilová pojišťovací karta);
 • povinnou výbavu dle platné právní úpravy;
 1. Nájemné nezahrnuje:
 • náklady na pohonné hmoty,
 • náklady na případné opravy defektů pneumatik a škody způsobené na pneumatikách a discích;
 1. Kauce slouží k zajištění případných nároků Pronajímatele vůči Nájemci ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících, zejména z titulu nároku na náhradu škody způsobené na Vozidle, z titulu nároku na zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Nájemce s vrácením Vozidla, k zaplacení jiných nároků Pronajímatele dle Smlouva a OPP a k zaplacení jakýchkoliv nároků, škod, pokut či jiných sankcí uložených Pronajímateli či vymáhaných na Pronajímateli třetí osobou v souvislosti s provozem Vozidla.
 2. Kauce bude Nájemci v plné výši vrácena, pokud Nájemce vrátí zpět Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého příslušenství na místě a v době sjednané ve Smlouvě a ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, za předpokladu, že vůči Pronajímateli nebudou vzneseny či uplatněny žádné nároky třetích osob v souvislosti s provozem Vozidla, že na Vozidle nevznikla po dobu nájmu žádná škoda a že Pronajímateli nevznikly vůči Nájemci žádné nároky dle Smlouvy a/nebo OPP, a to při vrácení Vozidla.
 3. V případě závady na Vozidle, nezaviněné Nájemcem, znemožňující Vozidlo použít obvyklým způsobem, má Nájemce nárok na poměrnou slevu z Nájemného.

 

VII. Předání a vrácení Vozidla

 1. Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo v řádném technickém stavu, s povinnou výbavou umístěnou ve Vozidle, s technickým průkazem a zelenou kartou, s klíči od Vozidla, s plnou nádrží na pohonné hmoty a případně též s bezpečnostní helmou, požádá-li o její zapůjčení Nájemce.
 2. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli vozidlo, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal, včetně veškerého příslušenství a dokumentů, s plnou nádrží a případně s bezpečností helmou, a to v místě a čase ujednaném ve Smlouvě.
 3. V případě nedoplnění nádrže pohonnými hmotami při vrácení Vozidla, je Nájemce povinen uhradit při vrácení Vozidla Pronajímateli chybějící pohonné hmoty, přičemž za každý chybějící jeden litr pohonných hmot uhradí Nájemce paušální částku ve výši 50,- Kč.
 4. O předání a vrácení Vozidla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat případné zjištěné vady/nedostatky na Vozidle. Předávací protokol je nedílnou součástí Smlouvy.
 5. V případě, že Nájemce nevrátí Vozidlo Pronajímateli ve sjednané době a na sjednaném místě, je povinen platit Pronajímateli sjednané Nájemné až do vrácení Vozidla.
 6. Na Vozidlo, které Nájemce nevrátí bez závažných důvodů a předchozí domluvy s Pronajímatelem, případně alespoň předchozího uvědomění Pronajímatele, se hledí jako na odcizené a Pronajímatel je oprávněn bezodkladně učinit potřebná opatření.
 7. Pro účely Smlouvy se za obvyklé či běžné opotřebení Vozidla nepovažuje:
 • jakékoliv poškození laku v době trvání nájmu;
 • opotřebení pneumatik nad obvyklou míru nebo jejich poškození, včetně poškození ráfků;
 • opotřebení vozidla, která jsou zjevně neúměrná k době nájmu, jakož i smluvenému způsobu užití vozidla;
 • nadměrné znečištění Vozidla.

 

VIII. Práva a povinnosti

 1. Pronajímatel předá nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vozidlo musí mít doplněné veškeré provozní kapaliny dle požadavků výrobce Vozidla a musí mít funkční osvětlení a výstražnou signalizaci.
 2. Pronajímatel zabezpečuje povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a havarijní pojištění vozidla. Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí Nájemce. Zavazadla a osobní věci Nájemce nejsou pojištěny.
 3. Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo k účelu, k němuž obvykle slouží a je výrobcem určeno, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce nesmí zatěžovat vozidlo nad přípustnou mez.
 4. Nájemce je povinen zajistit, aby na Vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit Pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nutné opravy během doby nájmu může učinit pouze osoba k tomu oprávněná, po předchozím souhlasu Pronajímatele. Náklady spojené s opravou nese Pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena Nájemcem.
 5. Nájemce je povinen respektovat veškerá hlášení o závadě na Vozidle a veškeré tyto skutečnosti bezodkladně hlásit Pronajímateli a následně se řídit jeho pokyny. Bude-li hlášená závada takové povahy, že nelze pokračovat v jízdě s Vozidle, je Nájemce povinen okamžitě jízdu ukončit.
 6. Nájemce je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot; totéž platí, bude-li Nájemce po dobu nájmu doplňovat jiné provozní kapaliny.
 7. Nájemce je povinen při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno. V odstaveném Vozidle nesmí Nájemce ponechat doklady od Vozidla.
 8. Dojde-li během doby nájmu k nadměrnému znečištění Vozidla, je Nájemce povinen Vozidlo před jeho vrácením Pronajímateli umýt, a to způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.
 9. Nájemce je povinen bezezbytku respektovat a dodržovat veškerá pravidla silničního provozu a dopravní předpisy, včetně veškerých omezení vyplývajících ze silničního provozu. Za jejich porušení nese Nájemce plnou odpovědnost. V případě, že bude Pronajímateli v důsledku jejich porušení Nájemcem, uložena jakákoliv sankce, je Nájemce povinen tuto sankci uhradit či kompenzovat.
 10. Počet kilometrů najetých Nájemcem s Vozidlem není omezen.
 11. Osoby označené ve Smlouvě jako řidič a druhý řidič jsou osobami oprávněnými na základě Smlouvy řídit Vozidlo. Nájemce se zavazuje, že žádná jiná osoba Vozidlo nebude řídit; v případě porušení této povinnosti odpovídá Nájemce za případnou vzniklou škodu.
 12. Nájemce, resp. řidič (druhý řidič) a případný spolujezdec, jsou povinni používat při jízdě Vozidlem bezpečnostní helmu a vhodný oděv a obuv.

 

 1. Pojištění, odpovědnost
 2. Vozidlo má zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. povinné ručení) a je havarijně pojištěno se spoluúčastí 5%. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škody vzniklé na Vozidle v době od jeho převzetí do doby jeho vrácení zpět Pronajímateli. Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v případě škodné události, za niž nese odpovědnost spoluúčast na pojištění a veškeré případné škody na Vozidle, které z jakéhokoliv důvodu odmítne uhradit pojišťovna, u které je Vozidlo pojištěno.
 3. Pojištění Vozidla se nevztahuje na škody, které vzniknou při řízení motorového Vozidla osobou bez platného řidičského oprávnění, pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo na škody vzniklé při jakýchkoliv soutěžích a případně též na škody vzniklé v souvislosti s užíváním Vozidla, které je v rozporu s touto smlouvou. Takovéto škody zcela hradí Nájemce.
 4. Pokuty za dopravní přestupky spáchané v době trvání nájmu, a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů či jiného příslušenství Vozidlá, patřících do vybavení Vozidla, hradí vždy Nájemce. Nájemce rovněž odpovídá a přebírá ručení za veškeré pokuty za dopravní přestupky spáchané třetí osobou, které umožnil řízení Vozidla a rovněž odpovídá a přebírá ručení za veškeré škody způsobené v souvislosti s provozem Vozidla v době, kdy toto bylo řízeno třetí osobou, které řízení Vozidla umožnil.
 5. V případě ztráty osvědčení o technickém průkazu nebo klíče od Vozidla v průběhu doby nájmu, je Nájemce povinen uhradit nezbytně vynaložené náklady spojené se zajištěním nového osvědčení o technickém průkazu nebo klíče. V případě jejich nevrácení při skončení nájmu, je Nájemce povinen z důvodu omezení možnosti využití Vozidla, platit Pronajímateli sjednané Nájemné až do doby zajištění nového osvědčení o technickém průkazu nebo klíče.

 

 1. Postup při hlášení škodní události
 2. V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození Vozidla, nebo jeho části (nezávisle na zavinění Nájemce), je Nájemce vždy povinen neprodleně oznámit škodní událost Pronajímateli a v  případě dopravní nehody a/nebo odcizení Vozidla je Nájemce povinen vždy bezodkladně přivolat Policii ČR k vyšetření události. V případě jakékoli škodní události je nájemce povinen řádně vyplnit formulář „Hlášení nehody a poškození vozidla“, který je uložen ve Vozidle a tento předat Pronajímateli.
 3. Nájemce je povinen zajistit (v součinnosti s Policí ČR) soupis všech účastníků dopravní nehody a svědků, včetně jejich osobních údajů a zajistit popis vozidel účastníků dopravní nehody a zaznamenat jejich identifikační údaje.
 4. Je-li Vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je Nájemce povinen jej zabezpečit proti dalšímu poškození či odcizení.
 5. Nájemce je povinen zajistit, aby Pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče, patřící k Vozidlu.
 6. Nájemce je povinen poskytovat Policii ČR, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního řízení.

 

 1. Smluvní pokuta
 2. Poruší-li Nájemce svoji povinnost ze Smlouvy, řádně a včas vrátit Vozidlo a bude-li tak s jeho vrácením v prodlení, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením Vozidla.
 3. Zde ujednaná smluvní pokuta a vznik nároku na její zaplacení nemá vliv na povinnost Nájemce zaplatit nájemné i za dobu prodlení s vrácením Vozidla a případnou škodu, vzniklou v důsledku porušení uvedené povinnosti v celé její výši.
 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuta je přiměřená a odpovídající okolnostem jejího sjednání a významu povinnosti, kterou zajišťuje.
 5. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatné na výzvu oprávněné smluvní strany, a to ve lhůtě do 3 dnů od učinění takové výzvy.

 

XII. Závěrečná ujednání

 1. Jakékoliv změny Smlouvy je možno činit toliko po vzájemné dohodě smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě, s výjimkou prodloužení doby nájmu dle článku V. odst. 5 OPP.
 2. Nájemce výslovně souhlasí s pořízením kopie svého občanského a řidičského průkazu pro účely Smlouvy.
 3. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vzniklé ze vztahů založených Smlouvou budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, je každá ze smluvních stran oprávněna podat návrh na zahájení řízení u příslušného soudu.
 4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo OPP neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nebo OPP platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým obsahem bude nejlépe odpovídat záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

 

 

Tyto OPP jsou platné a účinné od 1.5.2016